Maelkekvaeg_8

ANTIBIOTIKAUHELD

Alle LDM’s medlemmer er dækket af en kollektiv ordning, som dækker en del af den kasserede mælk eller selvrisiko ved uheld med antibiotika i mælk.

 

Dækning

Malkning_antibiotikauheld_1Ordningen gælder både for antibiotikaforurenet mælk, som kasseres på bedriften inden levering (landmandsprøven), og antibiotikaforurenet mælk, som er leveret, og hvor forureningen opdages på tankbilen (tankbilsprøven) eller i besætnignsprøven ved analyse i mejeriets laboratorium (mejeriprøven).
Ordningen dækker op til 85 procent af den kasserede egenmælk eller tilsvarende andel af eventuel selvrisiko, når egenmælken er omfattet af en forsikringsdækning, med fradrag af den erstatning, som kan søges fra andre kilder. Ordningen dækker højest 85 pct. af to dages normalleverance. Ordningen omfatter ikke produktansvar. LDM’s ordning dækker højest et uheld pr kalenderår. Dækningen udgør højest et beløb svarende til den til enhver tid gældende selvrisiko for egenmælk i Alm. Brands mælkedækning (2021: 8.008 kr.).
Dækning fra ordningen forudsætter medlemskab af LDM i ulykkesøjeblikket. Udbetaling fra ordningen forudsætter, at antibiotikabehandling er foretaget i henhold til gældende regler og lovgivning.

 

Klik på billedet for en større PDF.

 

Samarbejde med Alm Brand om antibiotikaordningen

Alle LDM-medlemmer kan tegne mælkedækning hos Alm. Brand. Man behøver ikke at flytte alle sine forsikringer men kan tegne mælkedækningen som enkeltstående forsikring. Hvis man har tegnet mælkedækning hos Alm. Brand, slipper man for at betale selvrisiko på egenmælk for et uheld per kalenderår.
Har man tegnet mælkedækning i et andet selskab, eller har man ingen forsikringsdækning for egenmælk, så dækker ordningen et pristalsreguleret beløb svarende til Alm. Brands selvrisiko på egenmælk.

 

Anmeldelse og udbetaling

Medlemmer, som har mælkedækning hos Alm Brand, behøver kun at anmelde skaden til forsikringen, som udbetaler den samlede erstatning, når skaden er accepteret og behandlet.
Medlemmer, som har mælkedækning i et andet selskab og som skal betale selvrisiko i andet selskab, skal både anmelde skaden til eget forsikringsselskab og telefonisk til LDM. Udbetaling fra ordningen foretages af Alm. Brand efter hvert kvartal, når skaden er dokumenteret og accepteret af eget forsikringsselskab.
Medlemmer, som ikke har tegnet mælkedækning i et forsikringsselskab, skal anmelde skaden telefonisk til LDM og udfylde LDM’s anmeldelsesskema. Udbetaling fra ordningen foretages af Alm. Brand efter hvert kvartal, når skaden er dokumenteret og accepteret.

 

Indbetaling til LDM’s antibiotikaordning

Indbetaling til ordningen sker i form af en del af medlemskontingentet til Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter. Indbetalingens størrelse fastsættes årligt af bestyrelsen. Beløbet udgør p.t. 366 kr. pr. medlem stigende til 400 kr i 2022 og derefter. Beløbsstørrelsen fremgår af opkrævning for kontingentindbetaling. Beløbet er ens for alle medlemmer.

 

Frister

Uheld skal anmeldes til LDM’s sekretariat hurtigst muligt og senest to måneder efter uheldet er sket. Indsendelse af dokumentationsmateriale skal overholde den frist, der er givet i evt. påmindelse; ellers kommer ansøgningen ikke i betragtning ved endelig udbetaling.

 

Dokumentation

Antibiotikauheld_roede_baan

Mælk, som kasseres på bedriften inden levering, skal dokumenteres med positivt analyseresultat fra mejeri eller laboratorium for afleveret mælkeprøve eller mejeriets bekræftelse af, at mælken er beordret kasseret på grund af producentens oplysninger til mejeriet.
Derudover skal der vedlægges kopi af mejeriafregning, hvor kassationen fremgår og en udfyldt anmeldelsesblanket (fås fra sekretariatet) med driftslederens erklæring om, at mælken er blevet forurenet med antibiotika, og at behandlingen af den ko, som er skyld i forureningen, er foregået efter gældende love og regler.
Mælk, som kasseres efter tankvognsprøven eller mejeriprøven, dokumenteres med kopi af mejeriets påvisning af antibiotika i den leverede mælk.
Kasseret mælk, som delvist af tegnet forsikring, kan dokumenteres med forsikringsselskabets accept af skaden.

 

LDM’s antibiotikaordning omfatter

Alle aktive medlemmer af Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter er dækket af LDM’s antibiotikaordning. Eventuel udbetaling af erstatning forudsætter, at medlemskontingent er indbetalt i ulykkesøjeblikket. Der kan kun anmeldes et uheld pr. kalenderår.

 

Ordningen dækker ikke

Det gælder for samtlige dækninger, at andre dækninger skal være udnyttet før LDM’s ordning træder i kraft. LDM’s ordning dækker ikke og deltager ikke i dækning af kasseret mælk på grund af andre kvalitetsbrister end antibiotikaforurening. LDM’s ordning dækker ikke og deltager ikke i dækning af bod, omkostninger eller fradrag ud over 100 pct. af den leverede eller kasserede mælk.

 

Skadehyppighed

Ordningen dækker højest en anmeldt skade pr. kalenderår.

 

Definitioner

Landmandsprøven betegner de tilfælde, hvor mælk kasseres inden indvejning i tankbil.
Tankbilsprøven betegner de tilfælde, hvor forureningen er konstateret ved analyse af indhold i tankbil eller mejeriets silotank.
Mejeriprøven betegner de tilfælde, hvor forureningen konstateres i leverandørprøven og mælken efterfølgende fradrages på afregningen.

 

Ændringer

Eventuelle ændringer i nærværende regelsæt vil blive meddelt alle medlemmer i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenters medlemsorientering samt på hjemmesiden.

 

Klager

Klager over afgørelser efter ovenstående regelsæt kan sendes skriftligt til Landsforeningen af Danske Mælkeproducenters sekretariatet, som vil forelægge dem for bestyrelsen inden for to måneder til afgørelse.

 

Seneste ændring

Ovenstående regler gælder fra 1. januar 2020.

 

Anmeldelse – hvis du har tegnet Mælkeforsikring hos et forsikringsselskab

Har man tegnet en Mælkeforsikring, anmeld da altid skaden til forsikringsselskabet først. LDM skal bruge skadesopgørelse fra forsikringsselskabet inklusiv oplysning om fratrukket selvrisiko til behandling i LDM’s antibiotikaordning.

 

Der kan være tale om tre slags uheld for LDM-medlemmer:

Kassation af mælken inden levering
Alm. Brands mælkedækning dækker hele beløbet for den kasserede mælk.
Medlemmer, som skal betale selvrisiko i andet selskab eller ikke har mælkedækning, får dækket op til 8.008 kr. (2020-sats) fra ordningen. Omkostninger til bortskaffelse dækkes ikke.
Kassation på bedriften skal dokumenteres med analyse fra Eurofins, som viser antibiotikaindhold, eller mejeriets skriftlige afvisning af at modtage mælken, altså besked på at kassere mælken.

Kassation af helt tankvognslæs eller silotank
Der er både egenmælk og fremmed mælk i tankvognen. LDM-medlemmer med mælkedækning i Alm. Brand får dækket kasseret egenmælk uden at betale selvrisiko, mens produktansvarsforsikringen dækker fremmedmælken med den aftalte selvrisiko. Omkostninger til eventuel bod og bortskaffelse dækkes ikke.
Medlemmer, som skal betale selvrisiko i andet selskab eller ikke har mælkedækning, får dækket op til 8.008 kr. (2020 sats) fra ordningen til dækning af kasseret egenmælk.

Fund af antibiotika i leverandørprøven
Mælk, hvor prøven ved tankbilen ikke er positiv, men hvor der efterfølgende konstateres antibiotika i leverandørprøven, og mejeriet fratrækker værdien af den leverede mælk i afregningen.
Alm. Brands mælkedækning dækker hele værdien af den fradragede mælk for LDM-medlemmer. Omkostninger til eventuel bod dækkes ikke.
Medlemmer, som skal betale selvrisiko i andet selskab eller ikke har mælkedækning, får dækket op til 8.008 kr. (2020 sats) fra ordningen.

Hvem har behov for forsikringsdækning?

LDM yder ingen ansvarspådragende rådgivning, og spørgsmål om forsikring er i høj grad et spørgsmål om sikkerhed og risikovillighed.
Man skal gøre det klart for sig selv, at der er to slags mælk, egenmælk og andres mælk. Hvis man forurener en tankvogn eller en silotank, kan erstatningen for andres mælk blive ganske betydelig, den erstatning kan man forsikre sig for med en produktansvarsforsikring, som omfatter mælk.
Dækning for egenmælk kræver en tillægsforsikring ud over produktansvarsforsikringen. Hos flere selskaber er de to forsikringer dog samlet i en police, som ofte omtales som ”mælkedækning”. Forsikringen udbydes af flere selskaber med forskellige dækningsbetingelser og -omfang.
For en bedrift med 100 køer vil beløbet for kasseret egenmælk ved hver andendagsafhentning for tiden ikke komme over 15.000-17.000 kr. ved en afregningspris på op til tre kr., og så må man selv afveje sikkerhed og risikovillighed, altså om man selv er villig til at risikere tabet på over de godt 8.000 kr. som LDM-ordningen dækker.

Yderligere info

Ordningen vil fremover være beskrevet her på LDM’s hjemmeside, ligesom LDM’s sekretariat kan kontaktes på tlf. 70 23 11 14. Derudover kan Markedschef Produktivt Landbrug Mads Vilhelmsen, Alm. Brand, tlf. 40 20 05 48, mail rmvl@almbrand.dk, kontaktes for yderligere information om Alm. Brands dækning.