Maelkekvaeg_8

ANTIBIOTIKAUHELD

Ordningen er under revision. Ved uheld venligst kontakt sekretariaet.

Alle LDM’s medlemmer er dækket af en kollektiv ordning, som dækker en del af den kasserede mælk eller selvrisiko ved uheld med antibiotika i mælk.

 

Dækning

Malkning_antibiotikauheld_1Ordningen gælder både for antibiotikaforurenet mælk, som kasseres på bedriften inden levering (landmandsprøven), og antibiotikaforurenet mælk, som er leveret, og hvor forureningen opdages på tankbilen (tankbilsprøven) eller på mejeriet (mejeriprøven).
Ordningen dækker op til 85 procent af den kasserede mælk med fradrag af den erstatning, som kan søges fra andre kilder.
Ordningen gælder både for skader med og uden produktansvar, det vil sige, uanset om der er erstatningsansvar for forurening af andres mælk.
Hvis man har forsikring, som dækker, indgår forsikringens selvrisiko i LDM’s ordning i stedet for mælkeværdien. Dækningen kan højest udgøre 85 procent af to dages leverance ved skader uden produktansvar og højest den kasserede mælkemængde ved skader med produktansvar.
Dækning fra ordningen forudsætter medlemskab af LDM i ulykkesøjeblikket. Udbetaling fra ordningen forudsætter, at antibiotikabehandling er foretaget i henhold til gældende regler og lovgivning.

2017-daekningsomfang

Klik på billedet for en større PDF.

Udbetaling

Erstatningen beregnes på grundlag af værdien af den kasserede mængde mælk.
Alle erstatninger udbetales efter kalenderårets udløb. Efter årets udløb opgøres det samlede erstatningsomfang. Hvis det samlede erstatningsbeløb overstiger årets indbetalinger til ordningen plus eventuelt overført overskud fra tidligere år, reduceres de største erstatninger til et samlet erstatningsbeløb, der balancerer indbetaling minus administrationsomkostninger og udbetaling.

Indbetaling til LDM’s antibiotikaordning

Indbetaling til ordningen sker i form af en del af medlemskontingentet til Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter. Indbetalingens størrelse fastsættes årligt af bestyrelsen. Beløbet udgør p.t. 300 kr. pr. medlem. Beløbsstørrelsen fremgår af faktura for kontingentindbetaling. Beløbet er ens for alle medlemmer.
Eventuelt indbetalt beløb, som ikke anvendes til erstatning i indbetalingsåret, overføres til det følgende år.
Ved ophør af LDM’s antibiotikaordning tilfalder eventuelt indestående i ordningen Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter.

Regnskab

Regnskab for ordningen offentliggøres i Danske Mælkeproducenter efter afslutning af erstatningsudbetalinger. Alle kan få oplysning om beregning af deres erstatningsbeløb ved henvendelse til sekretariatet.

Administration

Ordningen administreres af Alm. Brand.

Frister

Uheld skal anmeldes til LDM’s sekretariat hurtigst muligt og senest to måneder efter uheldet er sket. Indsendelse af dokumentationsmateriale skal overholde den frist, der er givet i påmindelsen; ellers kommer ansøgningen ikke i betragtning ved endelig udbetaling.

Dokumentation

Antibiotikauheld_roede_baanMælk, som kasseres efter landmandsprøven efter analyse på eget mejeri, dokumenteres med positivt analyseresultat fra mejeri eller laboratorium af afleveret mælkeprøve samt kopi af mejeriafregning for perioden med uheld og driftslederens erklæring om, at mælken er blevet forurenet med antibiotika, og at behandlingen af den ko, som er skyld i forureningen, er foregået efter gældende love og regler.
Mælk, som kasseres efter landmandsprøven uden analyse på eget mejeri, dokumenteres med positivt analyseresultat fra Eurofins*) eller andet laboratorium af indsendt mælkeprøve samt kopi af mejeriafregning for perioden med uheld samt driftslederens erklæring for, at mælken er blevet forurenet med antibiotika, og at behandlingen af den ko, som er skyld i forureningen, er foregået efter gældende love og regler.
Mælk, som kasseres efter tankvognsprøven eller mejeriprøven, dokumenteres med kopi af mejeriets påvisning af antibiotika i den leverede mælk.
Mælk, som dækkes helt eller delvist af forsikring, kan dokumenteres med forsikringsselskabets accept af skaden.

*) Der udtages en repræsentativ prøve i et rent glas, for eksempel et glas, der også anvendes til andre mælkeprøver, som skal sendes til bakteriologisk undersøgelse eller en andet rent glas, men ikke et glas, som er beregnet til pcr-undersøgelser.

Se også artikler om:

Testudstyr

Udtagning af repræsentative mælkeprøver

Find flere artikler på siden Værd at vide om antibiotika

Forhandlere af antibiotikatests i Danmark

Forhandlere_antibiotikatest

Klik på billedet for større PDF.

Prøven sendes til:

Eurofins Steins Laboratorium A/S
Att.: Bente Østergaard
Ladelundvej 85
6600 Vejen

Mælkeprøven skal følges med et brev, hvor det fremgår, at prøven skal analyseres for syrningshæmmer, for eksempel følgende tekst:

”Fremsendte prøve ønskes analyseret for syrningshæmmer”

Desuden skal der påføres:
CHR-nummer
Navn
Adresse
Telefonnummer
SE-nummer/CVR-nummer

Resultat bliver sendt pr. post. Analysen koster cirka 200. kr., som faktureres til indsender. LDM refunderer analyseomkostningen som tillæg oven i erstatningen for skadet mælk.

LDM’s antibiotikaordning omfatter

Alle aktive medlemmer af Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter er dækket af LDM’s antibiotikaordning. Eventuel udbetaling af erstatning forudsætter, at medlemskontingent er indbetalt i ulykkesøjeblikket. Der kan kun anmeldes et uheld pr. kalenderår.

Ordningen dækker ikke

Det gælder for samtlige dækninger, at andre dækninger skal være udnyttet før LDM’s ordning træder i kraft. LDM’s ordning dækker ikke og deltager ikke i dækning af kasseret mælk på grund af andre kvalitetsbrister end antibiotikaforurening. LDM’s ordning dækker ikke og deltager ikke i dækning af bod, omkostninger eller fradrag ud over 100 pct. af den leverede eller kasserede mælk.

Skadehyppighed

Ordningen dækker højest en anmeldt skade pr. kalenderår.

Definitioner

Landmandsprøven betegner de tilfælde, hvor mælk kasseres inden indvejning i tankbil.

Mejeriprøven betegner de tilfælde, hvor mælk kasseres under eller efter indvejning i tankbil. Levering er det tidspunkt, hvor mælken indvejes i mejeriets tankbil.

Ændringer

Eventuelle ændringer i nærværende regelsæt vil blive meddelt alle medlemmer i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenters medlemsorientering samt på hjemmesiden.

Klager

Klager over afgørelser efter ovenstående regelsæt kan sendes skriftligt til Landsforeningen af Danske Mælkeproducenters sekretariatet, som vil forelægge dem for bestyrelsen inden for to måneder til afgørelse.

Seneste ændring

Ovenstående regler gælder fra 1. januar 2017. Ordningen er tilpasset Arla Foods’ ændrede erstatningsprocedurer.

Anmeldelse – hvis du har tegnet Mælkeforsikring hos et forsikringsselskab

Har man tegnet en Mælkeforsikring, anmeld da altid skaden til forsikringsselskabet først. LDM skal bruge skadesopgørelse fra forsikringsselskabet inklusiv oplysning om fratrukket selvrisiko til behandling i LDM’s antibiotikaordning.